Promedicum

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM 

§1 Informacje podstawowe

 1. Sklep Internetowy www.promedicum.pl  (w dalszej części Regulaminu określany jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przez Internet, na zasadach przedstawionych w tym Regulaminie.
 2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:


  AUDIOFAST M.J. Orszańscy sp.j.
  ul. Romanowska 55E lokal usługowy 9
  NIP: 9471985537; Regon: 361980438; KRS 0000566390
  Tel.: (+48) 42 613 37 72, 609 501 279
  e-mail: biuro@promedicum.pl
  (w dalszej części Regulaminu określany jako „Sprzedawca”)

 3. Usługi dostępne w sprzedaży są opisane i prezentowane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów i usług są cenami brutto.
 4. Usługi i produkty dostępne do sprzedaży natychmiastowej, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
   
  • poczty tradycyjnej
  • poczty e-mail: sklep@promedicum.pl
  • pod numerem telefonu: (+48) 42 613 37 72, (+48) 609 501 279
 6. Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

§2 Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies oraz wyskakujących okien.
 2. Złożenie zamówienia może odbyć się poprzez dokonanie następujących czynności
  • wybór interesujących Państwa usług i produktów oraz ich dodanie do koszyka;
  • przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych usług i ich ceny;
  • zalogowanie się lub wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych;
  • wybór metody płatności;
  • potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;
  • potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia
 4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 
 5. W przypadku płatności w systemie Paynow zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§3 Płatności

 1. Aby zapłacić za zamówione usługi należy użyć systemu płatności internetowych Paynow
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online Paynow w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. Dostępne formy płatności w Paynow to:
  • przelew on-line
  • BLIK
  • karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro.

§4 Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest zależny od typu usługi, rodzaju produktu i jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Szczegółowe warunki dotyczące czasu realizacji danej usługi można uzgodnić telefonicznie.
 2. Dla zakupionych każdorazowo usług wystawiany jest paragon, a przy zaznaczeniu żądania otrzymania faktury VAT w zamówieniu - faktura VAT.

§5 Reklamacje

 1. Jeżeli według Państwa nabyta usługa lub produkt zostały zrealizowana wadliwie możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową (list lub e-mail) wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.
 3. Jeżeli wadliwą usługę lub produkt nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:
  • powtórzenia usługi, powtórnej wysyłki produktu
  • obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości)
  • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna)

  na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego

 4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako Konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli daną usługę nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupu bez podania przyczyny zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep, czyli


  AUDIOFAST M.J. Orszańscy sp.j.
  ul. Romanowska 55E lokal usługowy 8
  91-174 Łódź
  e-mail: sklep@promedicum.pl
  tel.: (+48) 42 613 37 72, (+48) 609 501 279

  o swojej decyzji o odstąpieniu od w/w umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 4. W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inne rozwiązanie.

§7 Polityka prywatności

 1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:
  • Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. 
  • Państwa dane osobowe nie będą nikomu udostępniane
  • W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

§8 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

§9 Ogólne warunki gwarancji

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Łodzi, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.